VAKIF TÜZÜĞÜ

VAKFIN ADI :

Madde 1)   Bu vakıf senedi ile “Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı” adı ile bir vakıf kurulmuştur. Bu kuruluş tüzükte vakıf kelimesi ile anılacaktır.

VAKFIN YÖNETİM MERKEZİ :

Madde 2)   Vakfın ikametgâhı Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi Koca Yusuf Sokak Yuvam Apt. No:8 Kat:1 Kocamustafapaşa - İSTANBUL ‘dur. Teftiş makamına bildirilerek yönetim kurulu vakıf merkezini her zaman değiştirebilir.

VAKFIN AMAÇLARI :

Madde 3)

 1. Yoksul öğrenci ve ailelerine gıda, giyim, barınma, sağlık, eğitim, sağlık, eğitim, yurt vb.   hizmetler vermek, öksüz, yetim ve ya yoksul çocuklara her türlü maddi yardımda   bulunmak, burslar tahsis etmek, başarılı olanlara ödüller vermek,
 2. Genç kızlara ve kadınlara ilmi, kültürel, sosyal alanda meslek ve sanat öğreten kurslar açmak, işletmek,
 3. Zihinsel ve bedensel eğitim hizmeti veren kuruluşlar açmak, işletmek ve bu   gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 4. Sağlık hizmeti veren kurumlar açmak ve bu gibi kurumlarla işbirliği yapmak,
 5. Aşevleri açmak,
 6. İlmi çalışmalar, araştırmalar yapmak, yaptırmak, kongre, panel, konferans, yarışma, gösteri vb. faaliyetlerde bulunmak, dergi, kitap, broşür yayınlamak, ilmi ve sosyal konularda üstün başarı gösteren araştırmacılara ödül vermek,
 7. Vakfa gelir temin etmek maksadı ile ticari işletmeler kurmak ve kurulmuş işletmelere iştirak etmek,
 8. Vakfın gayesine uygun hizmet veren diğer kamu kuruluşu veya tüzel kişiliği haiz kuruluşlarla yardımlaşmak,
 9. Vakfın gayesine uygun yapı, üretim, tüketim vs. hususlarda kooperatifler kurmak, kurulmuş ve kurulacak kooperatiflere ortak olmak.

VAKFIN FAALİYETLERİ :
Madde 4)  
Vakıf kendi organlarından başka hiçbir yere bağlı olmayan bağımsız bir kuruluştur. Vakıf, siyasi amaçlara araç edilemez. Vakıf madde 3’de belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar:

 1. Gerçek ve tüzel kişilerden temin edilecek taşınır, taşınmaz malı satın   alabilir. Bağış yoluyla kabul edebilir. Amacı doğrultusunda harcamalarda bulunabilir. Kısacası vakıf fiil ehliyeti içinde her türlü ayni ve şahsi haklar edine bilir. Bunları dilediği gibi elden çıkarabilir
 2. Vakfı tanıtıcı kermes, şölen, çay, sergi, defile, gösteri gibi faaliyetlerde bulunur. Bu faaliyet ya da diğer faaliyetler için komiteler kurar.
 3. Vakfın gaye bölümünde zikredilen hizmetler için gerektiğinde ayrı fonlar oluşturur.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 5)

 1. Vakfın mal varlığı kurucuların kuruluşta vakfettiği

4 Katlı Apartman               150.000.000.-TL

2 Arsa                                60.000.000.-TL

Nakit Para                         21.500.000.-TL

1 Adet Ata Altını                 100.000.-TL

298 gr Altın                        5.000.000.-TL

Köprü Senedi                    500.000.-TL

Nakit Para                         1.200.000.-TL

2 Adet Dikiş Makinası       600.000.-TL

olmak üzere                      238.900.000.-TL

b.Vakıf tüzel kişiliğe kavuştuktan sonra vakfa yapılacak her türlü şartlı, şartsız bağışlar, vasiyetler yönetim kurulu kararı ile kabul edilir.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 6)   Vakfın gelirleri şunlardır:

 1. Vakfın gayesine uygun şartlarına haiz ve 5 inci maddede zikredilenlerin dışında menkul ve gayrimenkul bağış ve yardımlar,
 2. Vakfın gayrimenkullerinden elde edilen gelirler ile vakfın kuracağı ve kuruluşuna iştirak edeceği şirketlerden elde edilecek gelirler ve hisse senedi, intifa senedi vb. kıymetli evrak gelirleri.
 3. Yapılacak çay ve diğer toplantılardan elde edilecek gelirler,
 4. Vakfın gayesine uygun şart taşıyan her türlü bağış, yardımlar ile diğer gelirler,
   

VAKIF MALLARININ SARF VE MAL VARLIĞININ İDARE ŞEKLİ :
Madde 7)

 1. Vakfın gelirleri genel kurulca onaylanan bütçe esaslarına göre yönetim kuruluna sarf edilir.
 2. Vakıf yönetimi yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerin %5 ini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara ini vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalanını (%80) vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.
 3. Gayesini ihlal etmemek şartıyla ve 903 sayılı kanunun ve bununla ilgili tüzükte belirtilen esaslara göre gayrimenkuller satın alır, mevcutları satar, kiralar, kiraya verir ve takas edebilir.
 4. İştirak halindeki mülkleri müşterek mülk haline getirebilir. İhtiyaç halinde şuuyun isalesi için gerekeni ifa edebilir.
 5. Amacı doğrultusunda her türlü ihaleye ve müzayedeye iştirak edebilir.
 6. Menkul ve gayrimenkulleri teminat olarak gösterebilir. Menkul ve gayrimenkulleri teminat olarak kabul edebilir.
 7. Şirketler kurabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olabilir.
 8. Amacına uygun yapı, üretim, tüketim vs. hususlarda kooperatifler kurabilir. Kurulmuş ve kurulacak kooperatiflere ortak olabilir.
   

ÜYELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER:
Madde 8)

 1. Vakfa üyelik başvuruları kabul edilmiş kişiler, vakfın genel politikası ve çalışmaları hakkında genel kurul nezdinde tenkit ve tavsiyelerde bulunabilirler.
 2. Üyelikten Çıkarma: Vakfın gayesine aykırı hareket edenler Vakıf Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Genel Kurul kararı kesindir. Üyelikten çıkarılan üyenin vakıf ile olan alakası itiraz kesinleşinceye kadar geçici olarak kesilir, yetkileri alınır. Kendisine herhangi bir vazife verilmez.
   

VAKFIN ORGANLARI :
Madde 9)   Vakfın organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

VAKIF GENEL KURULU :

Madde 10)      Vakıf Genel Kurulu, vakfın en yetkili organı olup, bu vakfın kurulmasında maddi ve manevi katkıda bulunan ve bu vakıf senedinin sonunda ad ve soyadları yazılı olan kuruculardan teşekkül eder.

VAKIF GENEL KURULU VAZİFE VE SELAHİYETLERİ :

Madde 11)      Vakıf Genel Kurulunun vazife ve salahiyetleri şunlardır:

 1. Kurucu üyeler arasında gizli oyla 5 asil 3 yedek üyeyi yönetim kuruluna, 3 asil, 3 yedek üyeyi de denetleme kuruluna seçmek, vakıf gayesine aykırı davranışları sabit olanları yönetim ve denetleme kurulu üyeliğinden çıkarmak.
 2. Vakıf senedinde lüzumu halinde Medeni Kanun ve bu senet hükümleri dairesinde değişiklik yapmak, vakfın feshine karar vermek.
 3. Yönetim Kurulu Çalışma ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, kati hesapları ve bilançoları tetkik ve ilgililerin ibrası veya mesuliyeti hakkında karar vermek,
 4. Vakıf Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek, personel kadrosu hakkında karar vermek,
 5. Vakfın gayesine uygun olmak şartıyla vakfa ait gayrimenkuller üzerinde her türlü iltizamı ve tasarruf-i muameleler yapmak için vakıf yönetim kuruluna salahiyet vermek, yönetim kurulunun bu kabil muamelelerini kontrol ve murakabe etmek,
 6. Maksadı kalmayan ve gayeye uygun şekilde kullanılması mümkün olmayan gayrimenkullerin satılması hususunda karar vermek,
 7. Yönetim Kurulunun getireceği diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.
 8. Bu vakıf senedinde zikredilen işletmelerin kurulmasına veya kurulacak olanlara iştirak edilmesine karar vermek.
   

VAKIF GENEL KURULUNUN TOPLANTI VE MÜZAKERE USULÜ:
Madde 12)

 

 1. Vakıf genel Kurulu olağan toplantısını her yıl Şubat ayında yapar.
 2. Genel Kurul, üye sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır ve ilk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda yeter çoğunluk aranmaz. Bu vakıf senedinde belirtilen istisnalar dışında kararlar hazır bulunanların ekseriyeti ile alınır.
 3. Genel Kurul, toplantısının idaresi için bir başkan, bir başkan vekili ve iki katipten oluşan başkanlık divanı seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Katipler toplantı zaptını başkanla birlikte imzalar, toplantı sonunda zabıt ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
 4. Olağan dışında Genel Kurul:
         1-         Yönetim Kurulu kararı
         2-         Denetleme Kurulunun yazılı isteği
         3-         Genel Kurul üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu başkanlığının daveti üzerine olağanüstü toplanır. Bu durumda Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa istek sahipleri re ’sen toplantıya çağırabilir.
   

VAKIF YÖNETİM KURULU:

Madde 13)      Yönetim Kurulu iki sene görev yapmak üzere Genel Kurul üyeleri arasında gizli oyla seçilen 5 asil 3 yedek üyeden teşekkül eder.

YÖNETİM KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:

Madde 14)

 1. Vakıf temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, Vakıf adına tapuda yapılacak bağış muamelesi için vakıf dışından birisine temsil hakkı vermek,
 2. Vakfın gelir ve gider hesaplarına ait muameleleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ve kadro cetvelini hazırlayarak Genel Kurulun tasvibine sunmak,
 3. Vakfın çalışma ve gelişme programlarını hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
 4. Genel Kurulca tasvip edilen vakıf gayesinde yer alan hizmetlerin ifası için takip edilecek yolları ve tatbik edilecek müeyyideleri gösteren iç yönetmelik ve talimatnameleri tatbik etmek.
 5. Vakfın gayesine giren hizmetlerin yürütülmesi için vakfın gayesini ihlal etmemek şartıyla vakfa ait veya vakfa intikal edecek her türlü menkul ve gayrimenkuller üzerinde iltizamı ve tasarruf-i muameleleri vakıf namına ifa etmek, yetkilerini kullanmak,
 6. İhdas ettiği daimi ve muvakkat kadrolara tayinler yapmak ve gerekli gördüğünü de arz etmek,
 7. Vakıf hizmetlerinde vazife alan kişilerin yapacakları seyahat ve benzeri masrafları vakıf bütçesinden karşılamak,
 8. Vakıf Yönetim Kurulu vakıf faaliyetlerinin ifası için hazırlayacağı talimatnamede tespit edilen komiteleri kurmak, çalıştırmak, gerektiğinde feshetmek,
   

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE MÜZAKERE USULÜ:
Madde 15)

 1. Yönetim Kurulu kuruluş veya seçimden sonraki bir hafta içinde toplanarak aralarında bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter, bir muhasip ve bir veznedar seçer.
 2. Yönetim Kurulu hazırlayıp tatbik edeceği çalışma programı ile vazife ve salahiyetlerini hangi üyeleri vasıtası ile kullanacağını kendisi kararlaştırır. Vakıf adına tapuda yapılacak bağış muameleleri için Vakıf Yönetim Kurulu vakıf dışından birisine temsil hakkı verebilir.
 3. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanmak mecburiyetindedir. Ayrıca başkanın veya heyet üyelerinden en az ikisinin isteği ile yahut alınan prensip kararlarına istinaden belirlenen günlerde toplanır. Toplantı nisabı mürettep sayının yarıdan fazlasıdır.
 4. Mazeret bildirmeyen ve Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen mazeretlerle üst üste  üç toplantıya katılmadıkları belirlenen üyelerin Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğine karar verilebilir. Bu halde yerine yedeği getirilir.

YÖNETİM KURULUNDA VAZİFE TAKSİMİ :
MADDE 16)
   Başkanın vazife ve salahiyetleri:

 1. Vakıf Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
 2. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının yerine getirilmesini sağlar.
 3. Adli, mali, idari vesaire işlerde resmi ve hususi mercilerde vakfı temsil eder.
 4. Leh ve aleyh deki dava ve takipleri bizzat veya tayin edeceği vekil marifeti ile yürütür.
 5. İta amiri sıfatı ile ita emirlerini imzalar
 6. Vakıf senedinde belirtilen hükümler dairesinde ve yönetim kurulunun verdiği karar ve yetkiye istinaden vakfın gayrimenkullerin alım, satım, ipotek ve emsali muamelelerini yapar. Tapu dairesi, icralar ve sair resmi mercilerde her türlü evrakı imzalar. Satış ve ipotek bedellerini ve icradaki paraları ahsukabz eder
   

BAŞKAN VEKİLİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:
Madde 17)   
Başkan bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder ve başkanın bütün vazifelerini yapar salahiyetlerini kullanır.
 

SEKRETERİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:
Madde 18)

 1. Büro ve yazı işlerini tedvir eder.
 2. Yönetim Kurulu kararlarının zaptını tutar ve kararların deftere geçirilmesini sağlar.
 3. Vakfa ait evrakı muhafaza eder.
 4. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı zamanlarda yönetim kuruluna başkanlık eder, onların bütün yetkilerini kullanır.
 5. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.
 6. Genel Kurula sunulacak faaliyet raporunu hazırlar.

MUHASİBİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:

Madde 19)

 1. Vakfın mali işlerini tedvir eder,
 2. Tahsilat ve sarfiyatın usulüne göre yapılmasını sağlar,
 3. Muhasebe defterlerinin muntazam tutulmasını temin eder,
 4. Demirbaşların envanterlerini hazırlar
 5. Bütçe ve kati hesapların hazırlanmasını sağlar.

VEZNEDARIN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:

Madde 20)

 1. Vakfa ait kıymetli evrak, nakit ve banka çeklerini muhafaza eder ve mesuliyeti altında muhafaza ettirir.
 2. Tahsilatın zamanında yapılmasını sağlar.
 3. Muhasip ile birlikte ödeme evrakını parafe eder.

 

VAKIF DENETLEME KURULU:

Madde 21) Vakıf Denetleme Kurulu, vakıf genel kurulu üyeleri arasından iki yıl vazife görmek üzere gizli oyla ve ekseriyetle seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden teşekkül eder. Bu kurul aralarından birini başkan seçer.
 

DENETLEME KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:
Madde 22)

 1. Denetleme Kurulu vakfın hesaplarını ve mali işlerin sevk ve idaresini murakabe ederek vakıf genel kuruluna her yılsonunda bir rapor verir.
 2. Lüzumu halinde vakıf senedindeki esaslara göre genel kurulu toplantıya çağırır.
 3. İkinci yılın sonunda düzenleyecekleri iki yıllık denetleme raporunu genel kurula verir.
 4. Denetleme Kurulu ihtisası gerektiren konularda bilirkişilerin bilgisine müracaat edebilir.
   

VAKFIN MALİ İŞLERDE TEMSİLİ:
Madde 23)   
Vakıf harç, banka, tapu ve her türlü hak, borç, taahhüt ve tasarruflarda resmi merciler ve tüzel kişiler nezdinde yapılacak muamelelerde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Muhasipten herhangi ikisinin imzası ile temsil ve ilzam olunur, Vakıf adına tapuda yapılacak bağış muameleleri için vakıf yönetim kurulu vakıf dışından birisine temsil hakkı verebilir.
 

DANIŞMA KURULU :
Madde 24)
Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun teklif ve Genel Kurulun tasvibiyle vakfın amaçlarına ait konularda iki yıl süre ile tecrübeli en az beş olarak seçilir. Görevleri:

 1. Vakfın amaç bölümünde belirtilen konularda yapılacak çalışmaları tespit ederek yazılı ve sözlü öneri şeklinde yönetim kuruluna sunmak,
 2. Vakfın yaptığı ve yapacağı çalışmalar konusunda değerlendirme ve yönlendirme niteliği  taşıyan çalışmalar yapmak,
 3. Danışma Kurulunun bütün çalışma ve önerileri bağlayıcı nitelikte olmayıp tavsiye mahiyetindedir.
   

ŞEREF ÜYELİĞİ:
Madde 25)
Vakfa maddi ve manevi büyük yardım ve hizmette bulunanlara Mütevelli Heyetin teklifi ve Genel Kurulun kabulüyle Şeref Üyeliği verilebilir.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK:

Madde 26) Bu vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesi Vakıf Genel Kurulu mürettep sayısının 2/3 ekseriyetinin toplantıya katılması ve toplantıda mevcudunun 2/3 ünün müspet rey kullanması süresiyle mümkündür. Birinci toplantıda Genel Kurulun 2/3 ekseriyeti sağlamadığı takdirde en geç 15 gün içinde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda Vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesi için üye sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ve iştirak edenlerin 2/3 ünün müspet rey kullanması şarttır. Vakıf gelirlerinin tahsis şeklini gösteren 7.maddede değişiklik yapılamaz.
 

VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 27)
Vakfın gayesinin tahakkuku imkansız hale gelirse vakıf yönetim kurulu tarafından genel kurul derhal toplantıya çağırılır. Toplantıda vakfın idaresi için tedbirler aranır. Tahassül edecek neticeye göre alınacak tedbirlerle devamına veya vakfın feshine karar verilebilir. Vakfın feshine karar verilebilmesi için Vakıf Genel Kurulu mürettep üye sayısının 2/3’ünün toplantıya katılması şarttır. Feshe karar verildiği takdirde vakfın memalikinin aynı gayede faaliyette bulunan hangi vakfa devredileceği kararlaştırılır. Gerek Genel Kurulca, gerekse yetkili mahkemece vakfın feshine karar verilebilmesi halinde tasfiye 903 sayılı kanun ve bu kanunun tatbikine dair tüzük hükümleri uygulanır.
 

VAKIF SENEDİNDE BULUNMAYAN HUSUSLAR:
Madde 28)
İş bu vakıf senedinde bulunmayan hususlar hakkında 903 sayılı kanun ve bu kanunun tatbikine dair tüzük hükümleri uygulanır.
 

SON HÜKÜMLER:
Vakıf Senedinin Yürürlüğe Girmesi:
Madde 29)
Bu vakıf senedi Türk Medeni Kanunun 74. maddesi uyarınca vakfın tüzel kişilik kazanması ile yürürlüğe girer.

Tamamlayıcı Hükümler: Madde 30) Bu senetle düzenlenmeyen hususlarda Türk Medeni Kanunun hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDELER:

Geçici Madde 1- Vakıf Genel Kurulu ilk toplantısını Vakfın tescilini takip eden ilk üç ay içinde yapar.

Geçici Madde 2- Vakfın ilk Genel Kurul toplantısına kadar faaliyette bulunmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kimseler Vakfın müteşebbis mütevelli heyeti olarak vazife görüp vakfı temsil eder ve hükmi şahsiyetin kazanması için her türlü muameleye yetkilidir.

 1. Başkan                      :           Perihan Yeşil ÇİMEN          (Fabrikatör)
 2. Başkan Vekili            :           Gülsen ATASEVEN             (Doktor)
 3. Sekreter                     :           Yıldız TANRISEVER            (Badavi) (Doktor)
 4. Muhasip                    :            Lale KURAN                        (Kimya Mühendisi)
 5. Veznedar                   :            Betül ÜLKER                       (Pedagog)

Geçici Madde 3- Müteşebbis Mütevelli Heyeti başkanı vakfı temsilen bizzat veya tayin edeceği vekil marifeti ile Vakıf senedinin mahkeme nezdindeki tescilini yaptırır. Gereken muameleleri ifa eder.